Algemene voorwaarden

@maaike. online legal support is een eenmanszaak gevestigd aan de Vaartweg 101
5106 NB in Dongen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 76127478, ook wel bekend onder de naam: @maaike.

@maaike helpt ondernemers aan passende juridische documenten zoals algemene
voorwaarden, privacy- en cookieverklaringen en overeenkomsten in begrijpelijke taal en
geeft praktisch juridisch advies. Daarnaast deelt @maaike. wekelijks tips en adviezen op
haar social mediakanalen zodat jij als ondernemer op de hoogte blijft.

Ik heb geprobeerd deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven. Zijn de
voorwaarden (op onderdelen) toch onduidelijk? Aarzel dan niet om contact met mij op te
nemen via: info@onlinelegalsupport.nl.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
@maaike.: de opdrachtnemer die de opdracht voor jou uitvoert en daarmee de gebruiker
van deze algemene voorwaarden.
opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf of de rechtspersoon die met @maaike. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten
en hiermee een betalingsverplichting aangaat. Dit is dus altijd een bedrijf.
koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of
de rechtspersoon die in de webwinkel van @maaike. een dienst of een digitaal product
koopt.
consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
opdracht: de werkzaamheden die jij, tegen betaling, door @maaike. uitgevoerd wil
hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten.
schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals
e-mail.
website: de website van @maaike. welke te bereiken is via https://onlinelegalsupportnl/.

Voor de leesbaarheid wordt koper/opdrachtgever in deze algemene voorwaarden ook
aangeduid met “je, jij, of jou”. Koper/opdrachtgever en @maaike. worden samen ‘partijen’
genoemd.

Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten,
overeenkomsten, facturen, webshopaankopen en overige werkzaamheden van @maaike.
waarop @maaike. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Omdat deze algemene voorwaarden speciaal voor de diensten van @maaike. zijn
geschreven, zijn eventueel door koper/opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk niet van toepassing.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van
toepassing als deze door @maaike. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde
opdrachten en vervolgopdrachten.
Algemene voorwaarden @maaike. online legal support versie 2022

@maaike. mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover
vooraf schriftelijk bericht.

Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar blijken (ongeldig blijken), blijven de overige bepalingen volledig van
toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die
zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.

In het geval bepalingen uit deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de inhoud van
een tussen opdrachtgever en @maaike. gesloten overeenkomst, dan heeft de inhoud van
de overeenkomst voorrang.

Wanneer je akkoord gaat met het aanbod van @maaike., gaat @maaike. ervanuit dat je
kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud
ervan.

Aanbod/offertes

Wanneer in de prijsopgave of offerte geen geldigheidstermijn genoemd wordt, dan is
de prijsopgave of offerte tot veertien (14) kalenderdagen na de offertedatum geldig.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Koper/opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die hij/zij aan @maaike. verstrekt,
juist, volledig en actueel zijn.

De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in het
aanbod, de offerte of de opdrachtbevestiging zijn omschreven.

@maaike. is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod
of de offerte of programmeer- en/of typefouten op de website en/of social mediakanalen.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan @maaike. niet meer
gehouden worden aan het actietarief of de actievoorwaarden van dat aanbod.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen koper/opdrachtgever en @maaike. komt tot stand op het
moment dat:
a. opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van @maaike.;
b. @maaike. een mondelinge aanvaarding van opdrachtgever, schriftelijk bevestigt;
@maaike. gaat ervanuit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving
bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij opdrachtgever, binnen drie (3)
kalenderdagen schriftelijk laat weten dat dit niet zo is;
c. koper digitaal akkoord gaat met het aanbod van @maaike. door de bestelling van
zijn/haar keuze op de website aan te geven, het bestelproces af te ronden en te voldoen
aan de voorwaarden. Pas na ontvangst van een bevestigingsmail is de bestelling definitief.

Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas geldig als deze door
@maaike. schriftelijk zijn bevestigd.

Koper/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt
mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het
bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Uitvoering van de opdracht

@maaike. neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op
zich. Dit betekent dat @maaike. haar best zal doen de opdracht zo goed mogelijk uit te
voeren. Hierbij houdt @maaike. vanzelfsprekend rekening met toepasselijke wet- en
regelgeving. @maaike. kan echter nooit garanderen dat opdrachtgever het gewenste
resultaat bereikt. Dit is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf en de keuzes
die opdrachtgever maakt. In geen gevallen is er dus sprake van een resultaatverplichting.

Voor een goede uitvoering van de opdracht is de medewerking van opdrachtgever
belangrijk. Opdrachtgever zal dan ook alle gegevens en instructies die noodzakelijk zijn
voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aanleveren. Als de benodigde
gegevens niet op tijd door @maaike. zijn ontvangen, heeft @maaike. het recht de
uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden komen
voor rekening van opdrachtgever.

@maaike. heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. De
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk
niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de door
@maaike. ingeschakelde derden.

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat @maaike. ook voor andere opdrachtgevers
werkzaam is. Dit kunnen ook met opdrachtgever concurrerende bedrijven zijn.

Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de
werkzaamheden nodig is om de opdracht goed uit te voeren, zullen partijen in onderling
overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertermijn en/of de prijs, zal
@maaike. jou hiervan op de hoogte brengen. Er zullen geen meerkosten in rekening
gebracht worden als de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan @maaike.
kunnen worden toegerekend.

Bij het opstellen van juridische documenten is één (1) revisieronde per document
inbegrepen bij het tarief. Natuurlijk is het mogelijk om extra revisierondes bij te kopen.

Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de schrijfstijl en werkwijze van
@maaike.

Een opdracht wordt als opgeleverd beschouwd zodra @maaike. het definitieve
document schriftelijk aan opdrachtgever heeft verstrekt. Voor oplevering is het niet
noodzakelijk dat opdrachtgever het document heeft goedgekeurd. Wanneer @maaike.,
ook na het sturen van een herinnering, geen reactie van opdrachtgever ontvangt op het
door @maaike. opgestelde concept, dan wordt de opdracht geacht te zijn opgeleverd
zodra veertien (14) kalenderdagen zijn verstreken nadat @maaike. de herinnering aan
opdrachtgever heeft verstuurd.

Levertermijn

De door @maaike. opgegeven levertermijnen zijn slechts een inschatting en kunnen
niet als fatale termijn worden gezien.

De levertermijn vangt aan op het moment @maaike. alle gegevens, bescheiden en
informatie van opdrachtgever heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de
opdracht noodzakelijk zijn. Pas na ontvangst van de ingevulde vragenlijst, wordt de
opdracht ingepland.

Wanneer @maaike. verwacht dat een levertermijn niet gehaald zal worden, wordt dit
schriftelijk met jou gecommuniceerd.
Algemene voorwaarden @maaike. online legal support versie 2022
Een overschrijding van de levertermijn geeft opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst met @maaike. te ontbinden, schadevergoeding of een andere vorm van
compensatie van @maaike. te eisen.

Annulering en beëindiging van de opdracht

Omdat @maaike. ruimte vrijhoud in haar agenda en/of ‘nee’ verkoopt aan andere
opdrachtgevers, heeft @maaike het recht het volledige offertebedrag bij opdrachtgever in
rekening te brengen in het geval opdrachtgever de opdracht annuleert of tussentijds
beëindigd.

Een (digitale) afspraak kan tot vierentwintig uur (24) voor aanvang kosteloos door
opdrachtgever worden geannuleerd. Annuleert opdrachtgever later of verschijnt
opdrachtgever niet of niet op tijd, dan heeft @maaike. het recht een uurtarief in rekening
te brengen.

@maaike. heeft het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen of de opdracht,
zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter, met onmiddellijke
ingang te beëindigen als:
a. opdrachtgever, ook na herhaaldelijk hiertoe te zijn verzocht, geen of onvoldoende
medewerking verleent om de opdracht goed uit te voeren;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting;
c. er ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
d. er aan opdrachtgever surséance van betaling (uitstel van betaling) wordt verleend.
Wanneer @maaike. op grond van één van deze redenen besluit tot uitstel of beëindiging
van de opdracht, is zij op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of
kosten die daardoor bij opdrachtgever ontstaan. De betalingsverplichting opdrachtgever
blijft bestaan.

Webwinkel

De website van @maaike. bevat een webwinkel waar ondernemers digitale producten
kunnen kopen zoals E-books en registers en opdrachten kunnen verstrekken tot het
opstellen van juridische documenten. Er worden geen kant-en-klare juridische
documenten verkocht. Voor de aankoop van – na opdracht vervaardigde documenten –
zijn daarom ook de bepalingen in het artikel ‘uitvoering van de opdracht’ van toepassing.

Wanneer koper een bestelling plaatst in de webwinkel van @maaike. ontstaat tussen
koper en @maaike. een overeenkomst met betalingsverplichting.

Er geldt geen wettelijk ontbindingsrecht omdat de webwinkel uitsluitend gericht is op
zakelijke kopers.

Digitale producten en/of diensten worden geleverd op het e-mailadres dat door koper
kenbaar is gemaakt in het bestelproces.

Er vindt geen restitutie plaats van reeds gekochte digitale producten en/of diensten.

Tarieven, facturatie en betaling

@maaike. heeft het recht haar tarieven jaarlijks te wijzigen.

Wanneer de opdracht bestaat uit het opstellen van juridische documenten wordt de
factuur met de conceptversie meegestuurd naar opdrachtgever. Pas na ontvangst van de
betaling, ontvangt opdrachtgever de definitieve versie van het document.

Webwinkel aankopen dienen te worden vooruitbetaald via een online betaalsysteem
direct na afronding van de bestelling. Koper ontvangt de factuur automatisch per e-mail.

De betalingstermijn voor facturen bedraagt tien (10) kalenderdagen na factuurdatum.

Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag @maaike. een maandelijkse
rente van vijf (5) procent in rekening brengen. Hierbij wordt een gedeelte van een maand
als hele maand gerekend. Bovendien heeft @maaike. het recht om incassokosten van tien
(10) procent met een minimum van tweehonderdvijfentwintig (225) euro in rekening te
brengen bij opdrachtgever.

Pas na volledige betaling van de factuur, heeft koper/opdrachtgever het recht de
documenten en/of het advies te gebruiken.

Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur, schorten de
betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid & vrijwaring

@maaike. is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering
van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare
tekortkoming, opzet of grove schuld. Onder directe schade valt in ieder geval niet:
gevolgschade, gederfde omzet en winst, schade aan het imago, verlies van
(bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

@maaike. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de
elektronische dienstverlening van @maaike. en van derden zoals providers,
netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

@maaike. is ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat @maaike. is
uitgegaan van door of namens koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens.

Koper/opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de
opgedane kennis en het implementeren van het ontvangen advies.

Wanneer @maaike. voor schade van koper/opdrachtgever aansprakelijk is dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar
aansprakelijkheidsverzekering uitkeert vermeerdert met het bedrag aan eigen risico.
Wanneer @maaike. geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, de verzekeraar
niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt is onder de verzekering, is de
aansprakelijkheid van @maaike. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor dat
gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Koper/opdrachtgever vrijwaart @maaike. voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden behalve als deze schade
veroorzaakt is door opzet of grove schuld.

Alle vorderingen die verband houden met deze overeenkomst, verjaren in afwijking op
de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

@maaike. heeft het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen of te beëindigen
als er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid.
Hiervan is naast het bepaalde in de wet en in de rechtspraak ook sprake bij ziekte of
arbeidsongeschiktheid, brand, overlijden van naasten, uitval of storingen in de
telecommunicatie/internetverbinding, kapotte apparatuur of niet of gebrekkige levering
van leveranciers van @maaike.

Wanneer deze situatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen of er te verwachten
is dat deze langer dan dertig (30) kalenderdagen gaat duren, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op
teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de opdracht of
welke via de website getoond worden, berusten uitsluitend bij @maaike. en mogen niet
zonder vooraf gekregen toestemming van @maaike. vermenigvuldigd worden, openbaar
gemaakt worden of worden verspreid of getoond aan derden.

Het is niet toegestaan, zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van @maaike.
de door haar geproduceerde werken zoals werkwijzen, vragenlijsten, adviezen,
documenten, concepten, (model)contracten en algemene voorwaarden te
vermenigvuldigen, te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit
noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.

Koper/opdrachtgever krijgt op de door @maaike. opgestelde adviezen en documenten
enkel een gebruiksrecht. Dit betekent dat koper/opdrachtgever de adviezen en
documenten niet zonder vooraf gekregen schriftelijke toestemming van @maaike. mag
(laten) aanpassen.

Wanneer je het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft @maaike. het recht haar schade
op jou te verhalen.

@maaike. mag de kennis en teksten die voortkomen uit de uitvoering van de opdracht,
gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met
derden wordt gedeeld.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Geheimhouding geld niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of
verzekeringsvoorwaarden aan @maaike. een informatieplicht opleggen.

Geheimhouding wordt door @maaike. ook opgelegd aan door haar ingeschakelde
derden.

Privacy

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring
van @maaike. van toepassing. Deze is te lezen via
https://onlinelegalsupport.nl/privacyverklaring/ @maaike. zal de door jou verstrekte
gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de
privacyverklaring.

Bij de uitvoering van een opdracht kan het voorkomen dat @maaike. persoonsgegevens
verwerkt. @maaike. doet dit in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om die reden hoeven partijen
geen verwerkersovereenkomst met elkaar te sluiten.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de service van @maaike. of een klacht hebt over de
uitvoering van de opdracht, dien je dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14)
kalenderdagen na het ontstaan ervan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te
melden bij @maaike.

@maaike. zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk
reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te
komen. Lukt dit niet? Dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaald. Dit geldt ook
voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Op alle door @maaike. gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene
voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Versie 2022

Schuiven naar boven