Veranderingen in het arbeidsrecht

Heb jij werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 augustus rekening houden met wat wijzigingen in de wet. Door de invoering van de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden komen er weer wat veranderingen in het arbeidsrecht. In deze blog lees je waar je rekening mee moet houden.

Nieuwe regels

In de vorige blog heb ik het al kort aangestipt. Door invoering van een nieuwe wet krijg jij als werkgever een aantal aanvullende verplichtingen. De wet heeft als doel de arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren.

Uitgebreidere informatieplicht

Op grond van bestaande wetgeving (artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek) ben je als werkgever al verplicht je werknemers informatie te verschaffen over o.a. de standplaats van de arbeid, functie, tijdstip van indiensttreding, duur van de overeenkomst, vakantiedagen, opzegtermijn, loon, uitbetalingstermijn, arbeidsduur per dag of week, pensioenregeling en cao. Vanaf augustus komen daar een aantal verplichtingen bij. Wanneer er nieuwe werknemers bij jou in dienst treden moet je ze voortaan schriftelijk informeren over minimaal het volgende:

Vakantie- en verlofregelingen

Of de werknemer recht heeft op ander betaald verlof en hoe dat verlof berekend wordt.

Locatie van de arbeid
Wanneer de werknemer de arbeid niet op een vaste plaats moet verrichten moet je aangeven dat de arbeid op verschillende plaatsen verricht wordt of dat de werknemer vrij is zijn werkplek te bepalen.

Duur en voorwaarden van de proeftijd

Eventuele opleidingen die gevolgd kunnen worden

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
De procedurevereisten en opzegtermijnen waar jij en de werknemer zich aan moet houden.

Onderdelen van het loon
Het aanvangsbedrag, alle bestanddelen ervan en hoe en wanneer het loon wordt uitbetaald.

Deze gegevens moet je binnen 1 week na de eerste werkdag aan de werknemer verstrekken.

Nevenwerkzaamheden

Je ziet het vaak in arbeidsovereenkomsten voorbij komen. Een bepaling die de werknemer verbiedt om buiten zijn werktijden andere werkzaamheden te verrichten. Dit mag je na 1 augustus niet meer zomaar in iedere arbeidsovereenkomst opnemen.

Een nevenwerkzaamhedenbeding mag alleen nog opgenomen worden als jij hier een goede reden voor hebt. Hierbij kun je denken aan het beschermen van bedrijfsinformatie, het voorkomen van belangenconflicten, gezondheid en veiligheid bijvoorbeeld te weinig slaap en het overtreden van een wettelijk voorschrift zoals de Arbeidstijdenwet.

Oproepkrachten

Werk je met oproepkrachten, dan moet je met ingang van 1 augustus je werknemers voortaan informeren over wanneer zij kunnen worden opgeroepen. Dit worden de referentiedagen genoemd. Oproepen buiten die referentiedagen mogen door de werknemer geweigerd worden. De werknemer moet bovendien minimaal vier dagen van tevoren horen wanneer hij moet komen werken. Zeg je de werknemer af binnen die vier dagen, dan ben je verplicht de werknemer toch te betalen. Met deze nieuwe regels krijgen oproepkrachten meer rechten.

Daarnaast kan de oproepkracht jou voortaan verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Bijvoorbeeld een verzoek om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met vaste omgang. Dit verzoek mag de werknemer doen als hij minimaal 26 weken in dienst is en in het geval er werk beschikbaar is. Wanneer je als werkgever een verzoek ontvangt, moet je hierop binnen 1 maand reageren. Voor kleine werkgevers geldt een reactietijd van 3 maanden.

Scholing

Als scholing op grond van de wet of cao verplicht is, mag je de kosten daarvoor, door de veranderingen in het arbeidsrecht, niet meer op de werknemer verhalen. Ook mag je voor deze scholing geen terugbetalingsbeding meer opnemen in de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van verplichte scholing:

  • scholing die voorkomt dat de werknemer disfunctioneert;
  • cursussen of opleidingen die nodig zijn voor de technologische ontwikkeling van de functie bijv. een computercursus voor een nieuw systeem;
  • scholing die ervoor zorgt dat de werknemer toch in dienst kan blijven als zijn functie vervalt.

Naast de scholingskosten dien je ook de reiskosten, examenkosten, boeken en ander studiemateriaal te vergoeden. Tot slot moet je de werknemer de mogelijkheid bieden de scholing onder werktijd te volgen.

Hulp nodig?

De nieuwe wet treedt per 1 augustus 2022 in werking waardoor de veranderingen in het arbeidsrecht ook vanaf die dag gelden. Zorg er dus voor dat je vanaf dan aan de nieuwe regels voldoet. Heb je hier vragen over of heb je hulp nodig, neem dan contact met me op.

Veranderingen in het arbeidsrecht
Veranderingen in het arbeidsrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven
Share via
Copy link
Powered by Social Snap